Submit link · Login · Register
loading...

iso 9001 (60 results)


All images are copyright to their respective owners.
การไฟฟ้านครหลวง ได้รับการรับรองมาตราฐานสากล ISO 9001 : 2015

การไฟฟ้านครหลวง ได้รับการรับรองมาตราฐานสากล ISO 9001 : 2015

นาย สมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง รับประกาศนียบัตร จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หลังผ่านการพิจาณาเรื่องคุณภาพระบบการบริหารงานด้านการบริการ และการดำเนินธุรกิจการจำหน่ายพลังไฟฟ้าที่มีคุณภาพ // โดยมาตรฐานที่ได้รับ คือ ISO 9001:2015 ซึ่งเป...

▼ See more