Submit link · Login · Register

Tuyên Quang - Triển khai mô hình liên kết nuôi gà thả vườn

Category: News
Submitted 323 day(s) ago
Căn nuôi gà thả vườn đang được tỉnh Tuyên Quang triển khai, xây dựng thương hiệu, hướng dẫn địa lý về giống gà đen, gà mông Kim Quan.

Read article →

Original link: https://daga.live/tuyen-quang-trien-khai-mo-hinh-lien-ket-nuoi-ga-tha-vuon/

Tags:

More stories